Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy i jest skierowana do Klientów Sklepu Internetowego. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Aleksandra Koperda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Koperda (adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 41-707 Ruda Śląska), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 641 224 80 43, REGON 356389953, adres poczty elektronicznej: ola@opaandcompany.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) przetwarzane są z poszanowaniem treści ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator danych dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL, ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ SPOSOBY ICH PRZETWARZANIA

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
a) nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:
DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest:
a) PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289372, kapitał zakładowy 506.500 zł, właściciel serwisu PayPal
b) DialCom 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, kapitał zakładowy 1.697.000 zł, właściciel serwisu Przelewy24

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest obowiązkowa w przypadku, gdy Klient chce złożyć zamówienie.

2.6. W trakcie rejestracji Usługobiorca (Klient) podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

2.7. Dane Usługobiorcy (Klienta) zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera Opa&Company.

2.8. Dane zbierane automatycznie (tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zbierane przez pliki Cookies [patrz rozdz. 3] lub system Google Analytics) mogą być użyte do analizy zachować Usługobiorców (Klientów) na stronie Sklepu Internetowego, zbierania
danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

2.9. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Usługobiorców (Klientów) zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostań użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

2.10. Ponadto dane Usługobiorcy (Klienta) mogą zostań udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w
zależności od sposobu w jaki Klient korzysta odwiedzając Sklep Internetowy). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.3. W ramach serwisów internetowych Administrator danych może stosować następujące rodzaje plików Cookies:
a) “niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d) “funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) “reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3.4. Przeważająca część przeglądarek internetowych dostępnych na rynku w sposób automatyczny akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na danym komputerze. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

3.5. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym, jakim jest niniejszy blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

3.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami, taka zgoda jako dorozumiana, może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
Więcej o plikach Cookies możesz przeczytać tutaj.

3.8. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych. Dodatkowo Usługobiorca (Klient), który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: ola@opaandcompany.com albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep Internetowy może zawierać przekierowania do innych stron internetowych. Z uwagi na fakt, iż ustalona tu polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego Sklepu Internetowego, Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu oraz hasła.

 1. Definicje
 2. Postanowienia Ogólne
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych
 4. Warunki Rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Elektronicznych
 5. Warunki Zawierania Umowy Sprzedaży
 6. Dostawa
 7. Płatność
 8. Prawo Odstąpienia Od Umowy
 9. Tryb Postępowania Reklamacyjnego
 10. Dane Osobowe
 11. Postanowienia Końcowe

 

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży
  lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie z przedsiębiorcą Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.opaandcompany.com za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 10. SPRZEDAWCA – Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31–061 Kraków, NIP 641 224 80 43, adres poczty elektronicznej ola@opaandcompany.com, nr telefonu +48 509 212 607 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. USŁUGODAWCA – Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31–061 Kraków, NIP 641 224 80 43, adres poczty elektronicznej ola@opaandcompany.com, nr telefonu+48 509 212 607 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 4. Właścicielem sklepu internetowego jest:
  Aleksandra Koperda
  ul. Bocheoska 5 LU 3, 31–061 Kraków
  NIP 641 224 80 43
  adres poczty elektronicznej ola@opaandcompany.com
  nr telefonu +48 509 212 607 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 5.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
  2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer z dostępem do Internetu;
  2. Dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli;
  4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
  2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
  4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH:

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty i poczytywane powinny być wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia chyba że informacja zamieszczona w sklepie mówi inaczej.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po złożeniu Zamówienia w przypadku produktów oznaczonych symbolem „wysyłka 24 h” Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
 8. Z uwagi na dostępność oraz specyfikę produkcji, w przypadku produktów nie oznaczonych symbolem „wysyłka 24 h” Sprzedawca zobowiązuje się najpóźniej w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia do poinformowania Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o prawdopodobnym terminie realizacji dostawy. Jeżeli Klient akceptuje wskazane w mailu warunki dostawy i podtrzymuje swoje zamówienia, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania maila potwierdzić złożone przez siebie Zamówienie poprzez kliknięcie linku potwierdzającego zamówienie przesłanego do niego wraz z mailem – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po upływie trzech dni, link nie będzie już aktywny, brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie powoduje, że zamówienie Klienta uważa się za nieaktualne i nie będzie realizowane.
 9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 10. Sprzedawca do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 

6. DOSTAWA

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych (UWAGA: ) licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży lub w przypadku, gdy płatność dokonywana jest w formie przelewu, od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym sprzedawcy. W przypadku Produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta oraz produktów nie oznaczonych symbolem „wysyłka 24 h” termin dostawy Produktu ustalony zostanie indywidualnie.
 2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  1. transportem własnym; lub
  2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
  3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego. W przypadku Produktów wielkogabarytowych wysokość opłaty zostanie ustalona indywidualnie przez Sprzedawcę. O wysokości opłaty Klient zostanie poinformowany w oddzielnym mailu wysłanym do niego przez Sprzedawcę.

 

7. PŁATNOŚĆ

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
  2. Za pośrednictwem systemu PayPal;
  3. Za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak odnotowania we wskazanym terminie należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, poczytuje się jako odstąpienie Klienta od zawartej umowy i zamówienie nie będzie realizowane.
 3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie – w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
 2. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, Sprzedawca zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.
 3. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na adres: – Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31–061 Kraków.
  ZAŁĄCZNIK NR 1: Wzór_odstąpienia_od_umowy_Opa&Company
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,  liczony jest od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 5. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9.  REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
   Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
  2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31–061 Kraków, lub pod adres poczty elektronicznej: ola@opaandcompany.com.
  3. W treści zgłoszenie reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
   a) opis wady, w tym zwłaszcza na czym wada polega,
   b) datę ujawnienia wady,
   c) stanowisko Klienta w przedmiocie reklamacji, Jego oczekiwania.Brak wskazanych elementów nie wpływa na możliwość rozpatrzenia reklamacji dokonanej przez Klienta będącego Konsumentem, może jednak znacznie przyczynić się do sprawnego jej rozpatrzenia.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
   Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) oraz postanowień Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31-061 Kraków, lub pod adres poczty elektronicznej: ola@opaandcompany.com.
  1. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Aleksandra Koperda, ul. Bocheńska 5 LU 3, 31-061 Kraków, NIP 641 224 80 43, adres poczty elektronicznej ola@opaandcompany.com, nr telefonu +48 509 212 607 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
 2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie lub zażądanie ich usunięcia skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań Klientów sklepu internetowego, w szczególności podania nieprawdziwych danych lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.

 

11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: www.opaandcompany.com oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4.
 7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań wyślij maila pod adres: sklep@opaandcompany.com

Jaki jest całkowity koszt zamówienia?

Całkowity koszt to cena podana w opisie + koszty przesyłki 17 lub 39zł za duże paczki.

Czy mogę zapłacić za przesyłkę przy odbiorze?

Niestety nie ma takiej możliwości. Paczki wysyłane są firmą kurierską DPD i są płatne z góry.

Czy zamówione produkty można odebrać osobiście?

Można odebrać je osobiście w sklepie stacjonarnym Opa&Company przy ulicy Bocheńskiej 5/LU3, 31-061 Kraków.

W jaki sposób można dokonać płatności za zakupiony przedmiot?

Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym, przez system płatności PayPal lub przez system płatności Przelewy24.

Czy mogę otrzymać fakturę vat?

Tak, istnieje taka możliwość. Proszę zaznaczyć taką opcję przy składaniu zamówienia.

Kiedy wysyłane są paczki?

Jeżeli zakupiony towar jest w naszym magazynie, przesyłki wysyłane są w ciągu 48h od wpłynięcia pieniędzy na nasze konto.
Produkty na zamówienie, z dłuższym terminem oczekiwania, wysyłane są w ciągu 24h po dostarczeniu ich przez producenta do naszego magazynu.